В Одесі створили чат-бота замість мера, який не ходить на роботу ще з грудня

В Одесі створили чат-бот, з яким в Телеграмі можна поспілкуватися з віртуальним образом мера Геннадія Труханова, який останній раз був на робочому місці ще до Нового року.
 

Про це пише Platfor.ma.

Чат-бота "Труханов слухає" створив місце­вий жур­наліст Ми­кола Яко­вен­ко.

Щоб по­чати спілку­ван­ня, тре­ба на­тис­ну­ти кноп­ку "Де Тру­ханов?" На це вірту­аль­ний мер дає іронічні відповіді, наприклад: "Є 1% вірогідності, що він сидів за ру­лем тої са­мої Tesla, яку відпра­вили в кос­мос" або ж "Труханов або є в твоїй душі, або його там немає. Де він фізично - не так вже й важливо".

Крім то­го, з бо­том мож­на поспілку­ватись про неп­рості те­ми, пов’язані з Тру­хано­вим. Зокрема, поставити й­ому запитан­ня про ніби­то й­ого росій­ське гро­мадянс­тво, про мож­ли­ву за­будо­ву Літнь­ого те­ат­ру, спро­би за­боро­нити кіоски з ша­ур­мою та про про­тиза­кон­ну купівлю мерією кор­пусів за­воду "Кра­ян".

Видання зазначає, що керівник міста відсутній вже май­же півто­ра місяці. За цей час він кіль­ка разів брав відпустку, та­кож періодич­но в мерії повідом­ля­ють, що Тру­ханов зна­ходить­ся у відряд­женні.

За півто­ра місяці одесь­кий мер встиг по­бува­ти в Ту­реч­чині, Греції та на еко­номічно­му фо­румі в швей­царсь­ко­му Да­восі.

На сайті Одеської міськради повідомляється, що Труханов продовжив свою відпустку до 11 лютого.

Источник: 
PRпортал

Comments (0)

Leave a comment

2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.